חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

על כל פשעים תכסה אהבה – תשפ”ג

 

בסד

 

מהי אהבה? החלטות והרגשי חשיבות חיוביים כלפי הזולת. ככל שחשיבותו של הזולת עולה, כך ההרגשים וההחלטות החיוביות לגביו עולים. האהבה מתבטאת גם ברצון להתחבר עם הזולת, להתאחד עמו, בתענוג גדול בחיבור עם הזולת, תענוג גדול לשרת את הזולת.

 

אהבה עצמית

הטבע הוא אהבה עצמית, כלומר אנו חשים רגשות ומחשבות חיוביות לגבי עצמנו, באופן טבעי. הסיבה – מטעם שהבורא הוא יחידני ביקום, ולכן גם אנו הנבראים, אשר נמשכים ממנו, כל אחד ואחת מאיתנו מרגיש את עצמו יחידני ביקום, וממילא מתפתחות הרגשות חיוביות לגבי עצמי, אני אוהב את עצמי, מעריך את עצמי. אא”כ אדם עבר מסלולי דיכוי שהובילו לשנאה עצמית.

הרגשות החיוביות שאנו רוחשים לעצמנו, מכסות כל אפשרות לראות שלילי בתוך עצמנו. לכן כתוב “ועמך כולם צדיקים”. האהבה שאנו אוהבים את עצמנו, אינה מאפשרת לנו לראות באמת את הרע שנמצא בנו במלוא כיעורו. אנחנו מאוהבים בעצמנו. להפך – אנו נהנים לראות את הכיעור שבזולתנו, שעי”ז אנו בעצמנו מתרוממים, מתגדלים מן החסרונות שבשני.

 

אהבת הזולת

התורה מבקשת שנלך למעלה מן הטבע החייתי שלנו, ונגיע גם לאהבה כזו כלפי זולתנו. כלומר: נגיע למצב של החשבת זולתנו, של ראיית החיובי שבזולת, והתעלמות מן השלילי שבו. דבר זה אפשרי, במידה ונתרכז אך ורק בחיובי שבו, ונתבונן פנימה בנפש האלוקית שיש בו, אז נתעורר לאהוב אותו ואף נעריץ אותו, נהיה מוכנים לוותר לו ולהקדים את צרכיו לצרכינו.

דבר זה אפשרי, אם נפנים שכולנו חלקים של נשמה אחת, וממילא הטבה לזולת היא הטבה לי עצמי. דבר זה קשה לנו להפנים, מטעם שהגופים מפרידים, ונדמה לנו שכולנו אחרים, ויש לכל אחד אינטרס אחר, ובאמת כולנו חלקים של נשמה אחת.

אנו צריכים להגיע למצב של אהבה כזו, שלא נראה שום פשע אצל השני, אלא נראה רק את הטוב שבו. רק מצב כזה יכול לפתור את האלימות הרבה שישנה בארץ, בין כולם לכולם. כל סוגי החקיקה, וההחמרות בעונשים, לא יפתרו את ההתלהמות הקשה ששולטת לגמרי במרחב הציבורי ובמרחב הפרטי. אלימות בתוך המשפחה, אלימות בין דתיים לחילונים, בין סטרייטים ללהט”ב, בין יהודים וערבים, כל זה יכול להיפתר רק ע”י חכמת הקבלה, אשר מחנכת בצורה מדעית לענין זה.

אנו צריכים מהפיכה בכל מוסדות החינוך בכל המגזרים, צריכה להיות שעה כל יום של לימוד פנימיות האדם ופנימיות התורה, בכדי שנצליח להבין את פנימיותנו, ונצליח להשליט את הנפש האלוקית על הנפש הבהמית. בכדי שנוכל לתרגל תרגולי אהבה בין אדם לחבירו. ולכל הפחות, נגיע למצב של “מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך”, כלומר, שהאהבה תכסה על כל הפשעים של הזולת, ולא נראה אותם כלל. אם אנו רוצים להפסיק את המצב המסכן את בנינו ובנותינו – לזה אנו צריכים לחתור.

 

אהבת אלקים

גם לגבי אלקים אותו דבר, צריכים להגיע לאהבת אלקים, עד שכל היסורים שמסובבים על ידו כאן, יתלבנו, על כל פשעים תכסה אהבה.

‘שמחת הנפש האמיתית כשרואה בנפשו בעתים מזומנים שצריך לזככה ולהאירה בשמחת לבב, אזי יעמיק מחשבתו ויצייר בשכלו ובינתו ענין יחודו ית’ האמיתי, איך הוא ממלא כל עלמין עליונים ותחתונים ואפי’ מלא כל הארץ הלזו הוא כבודו ית’ וכו’ וככה ממש דרך משל הוא ביטול העולם ומלואו במציאות לגבי מקורו שהוא אור א”ס ב”ה וכמש”ש באריכו’. והנה כשיעמיק בזה הרבה ישמח לבו ותגל נפשו אף גילת ורנן בכל לב ונפש ומאד באמונה זו כי רבה היא, כי היא קרבת אלהים ממש וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות עליונים ותחתוני’ להיות לו דירה זו בתחתוני’, כמ”ש לקמן באריכות. והנה כמה גדולה שמחת הדיוט ושפל אנשים בהתקרבותו למלך בשר ודם המתאכסן ודר אתו עמו בביתו וק”ו לאין קץ לקרבת ודירת ממ”ה הקב”ה, וכדכתיב כי מי הוא זה אשר ערב לבו לגשת אלי נאם ה” (תניא ל”ג).

‘וכיצד היא האהבה הראויה, הוא שיאהב את ה’ אהבה גדולה יתירה עזה מאוד, עד שתהא נפשו קשורה באהבת ה’, ונמצא שוגה בה תמיד כאלו חולה חולי האהבה, שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אשה, והוא שוגה בה תמיד בין בשבתו בין בקומו בין בשעה שהוא אוכל ושותה, יתר מזה תהיה אהבת ה’ בלב אוהביו, שוגים בה תמיד, כמו שצונו בכל לבבך ובכל נפשך, והוא ששלמה אמר דרך משל כי חולת אהבה אני, וכל שיר השירים משל הוא לעניין זה’ (רמב”ם פ”י מהלכות תשובה).

 

יש פשט יותר עמוק לענין זה, שאמרו חז”ל, אשר מי שעושה תשובה מאהבה, זדונות נעשים לו זכויות. נמצא, שהאהבה שזוכה לה אדם מוחקת את כל הזדונות והפשעים שלו עצמו. כי כל זמן שהאדם לא זכה לאהבת ה’, היה מלא טענות על ה’ ועל משיחו, ואלו הם החטאים והפשעים של האדם, שהוא מלא מרירות וטענות כלפי הנהגת ה’ בעולם. אבל אחר שזוכה לאור של תשובה מאהבה, אז כל הזדונות שלו נעשים זכויות, והאהבה שהשיג מכסה על כל הפשעים שלו.

שִׂנְאָה תְּעוֹרֵר מְדָנִים, וְעַל כָּל פְּשָׁעִים תְּכַסֶּה אַהֲבָה.” (משלי).

יש לדייק כאן, מדוע כתוב “כל”, ומדוע כתוב “תכסה”? תשובה: האהבה אינה מוחקת את הפשעים, רק מכסה אותם, באופן שאינם מפריעים לאוהב, אבל ברור שהנאהב יצטרך לתקן את הפשעים שלו. “כל” בגימטריא חמישים, אפילו אדם מגיע לחמישים שערי טומאה, אבל אהבה אמיתית מסוגלת לכסות אותם.

slot qris