חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

גם בקורבנות אנחנו אומרים ‘שמע ישראל’.

״שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד״

ידוע שכל אדם כלול מתכונת ישראל ומתכונות אומות העולם
אדם הוא עולם קטן
אומות העולם שבאדם הם בחינות הרצונות השונים לקבל,
ישראל שבאדם היא תכונת הרצון להשפיע ולתת.

כל אדם כלול משתי התכונות הללו, גם יהודים וגם לא יהודים.

כשאנחנו באים לקבל עול מלכות שמים אז אומרים ‘שמע ישראל’ כלומר אנחנו פונים לנקודה הישראלית שיש בנו. הנקודה של הקדושה, הנקודה שרוצה לתת, נקודת האהבה, אליה אנחנו פונים ‘שמע ישראל‘!

מה ישראל צריך לשמוע?

שני דברים:

דבר אחד:
שהשם הוא אלוקינו.
הבורא הוא האלוקים שלנו. הויה זה רחמים. אלוקים זה דין. יסורים. השם אלוקינו הויה אלוקינו זה אומר שאותו בורא לפעמים מתגלה בשם הויה שהוא רחמים ולפעמים מתגלה במידת הדין אבל אנחנו צריכים לדעת שזה אותו אחד. וגם מידת הדין היא למעשה רחמים גמורים.

דבר שני:
השם אחד.
הוא אחד, אין שני כוחות אלוקיים בעולם, וגם רצונו אחד. בכל התרחישים, בכל הארועים הפרטיים והכללים רצונו אחד – להיטיב לנבראיו.

אז בקבלת עול מלכות שמים, אנחנו צריכים לדעת בעיקר שגם מידת הדין שמתגלה, היינו כל סוג של יסורים וסבל ופצעים גשמיים ונפשיים ורוחניים – כולם באים מאת הקדוש ברוך הוא. הוא עשה ועושה ויעשה לכל המעשים כולם, מתוך רצון אחד בלבד להיטיב לנבראיו באופן המקסימלי ביותר.

וזאת נקראת קבלת עול מלכות שמים. 
כי אנחנו צריכים לייחד את השם יתברך, את אהבתו יתברך אלינו אנחנו צריכים ליחד לכל המצבים כולם, הטובים והפחות טובים.

ואומרים בלחש ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.

כבוד מלכותו זה הכבוד שיש למלך שנובע מגדלותו, מפעולותיו החשובות, הנאצלות. אז מה זה ׳שם׳? היינו צריכים לומר ‘ברוך כבוד מלכותו לעולם ועד’ אבל מה זה המילה ‘שם’?
אומר רבנו ‘בעל הסולם’: כל שם מורה על השגה מסוימת. למעשה השם הוא הכלי וכבוד מלכותו הוא האור.

לפי מה שהכלי חווה את אור כבוד מלכותו לפי זה הוא נותן שם לקדוש ברוך הוא.

אז אנחנו בעצם מברכים שם גם את הכלי וגם את האור.
אומר הזוהר הקדוש: ‘איהו שוכן ואיהי שכינה’. הוא האור שוכן, שוכן עד, והכלי זה שכינה. איפה ששם מתגלה השוכן. אם כן כשאנחנו רוצים לברך את הקדוש ברוך הוא בקבלת עול מלכותו אנחנו צריכים להתייחס לשני הדברים ביחד: לכלי ולאור ביחד.

כי הכלי בלי האור לא נושא את כבוד מלכותו. והאור בלי הכלי הוא בלתי תפיס.
לכן צריכים לכרוך אותם ביחד ולהגיד ‘ברוך שם כבוד מלכותו’.

* * *

אנחנו מברכים את הכלי כי הכלי הוא כלי חשוב מאוד.
איפה מתגלה כבוד מלכות השם?
במקום, באדם, באישיות שבנויה כראוי. באהבת אלוקים ואדם.

במקום של מיעוט אהבה עצמית.

מקום שאין בו קנטרנות, שנאה, אלא מקום של הכנעה, וויתורים, מקום שדנים בו לכף זכות את השני, מקום שמקבלים בו כל אדם בסבר פנים יפות, גם אדם שלא הולך בדרך שלי, גם אדם שהולך בדרך הפוכה מהדרך שלי. אבל ‘הווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות’ – זה הכלי שבו מתגלה הבורא יתברך. והוא כלי חשוב מאוד, בשביל הכלי הזה באנו לעולם הזה.

מצד הטבע יש לנו כלי הפוך של אהבה עצמית, של אגואיסטיות. משימתנו כאן, בעולם הזה, דרך התורה ודרך המצוות, לבנות כלי הפוך, כלי של קדושה, שבו יתגלה כבוד מלכותו של השם יתברך.

אם כן, כשאנו אומרים בלחש ״ברוך שם כבוד מלכותו״ – אנחנו מברכים את הכלי עם האור ביחד.

* * *

״לעולם ועד״ –
שהוא יהיה ברוך באופן נצחי
הגם שהוא ברוך ונצחי גם בלעדינו, אבל בשביל התיקון שלנו אנחנו צריכים להסכים על זה, אנחנו צריכים לברך אותו לעולם ועד.

״לעולם ועד״, אלה שני מושגים הפוכים: ׳עולם׳ מלשון העלם והסתר, שלא מתגלה מידת טובו יתברך. גם אז אנחנו מברכים אותו. ׳ועד׳ – הפוך, גילוי מוחלט. עד מלשון עדן, נחל עדניך תשקה.

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד – אנחנו אומרים את זה בלחש,
כי לא תמיד הדברים גלויים לנו בצורה בהירה, ואנחנו אומרים את זה בלחש בכדי לרמז שאנחנו מאמינים בזה גם בזמנים שזה לא מגולה אצלי.

* * *

״ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך.״

אהבה מוחלטת. בלי תנאים. ומקודם אנו צריכים לתרגל אהבה בינינו, אהבה אנושית, בתוך המשפחה, בין בני הזוג ובכלל במשפחה, בבית הכנסת, בעבודה, בצבא, בבתי הספר, בתי החינוך למיניהם. צריכים ללמוד את הדברים הללו ולתרגל אותם.

אהבה בוערת, אהבה בלי גבולות, בלי גדרים – בכל לבבך.

לב זה רצון. בכל הרצונות שלך.

אנחנו רוצים להנות מהחיים. אז אנחנו מנשנשים. קצת תאוות בהמיות, קצת כסף, קצת כבוד, קצת תורה, הרצון נשבר לרסיסים קטנים. זה לא טוב. כי אם הרצון נשבר לכל כך הרבה רסיסים אז אין הישג משמעותי בשום נושא.

צריכים לקחת את הלב, את הרצון ולרתום את כל האנרגיה של הרצון לדבר אחד. מהו הדבר? אהבה. אהבת אלוקים ואדם. ״בכל לבבך״ – בכל מאה האחוז של הרצון שלך, האנרגיה שלך.

״ובכל נפשך״ – אפילו הקדוש ברוך הוא נוטל את נפשך. גם כפשוטו וגם כמדרשו, הקדוש ברוך הוא לוקח מהאדם את הדברים החשובים לו יותר בחיים. את הנפש שלו. גם אז צריך להתבטל אליו ולאהוב אותו.

״ובכל מאודך״ – בכל מידה ומידה שהקדוש ברוך הוא מודד לך. הדברים האלה מבטאים א) תפיסה מקסימלית של גדלות הבורא האינסופית ב) אהבת הבורא ג) האהבה צריכה להתבטא בהכנעה, ובהתבטלות עד עין קץ. וזה לא בשבילו. זה בשבילנו.

בכדי להביא אותנו למעלה העליונה של האהבה, ללא תנאים, אהבה שאינה תלויה בדבר, אהבה ללא גבולות, אז אנחנו צריכים להיבחן במבחנים הללו פשוט בכדי שנוכל לזכות לאהבה נפלאה כזאת.

אהבה מוחלטת –
זהו הערך העליון של החיים שלנו. אדם הגיע לעולם, מתי יוכל לומר שרכש דבר משמעותי שבשביל זה היה כדאי לבוא לעולם? כשהוא השיג את הערכים הללו.

* * *

״והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך״ – אומרים חז”ל, זה צריך להיות מונח על הלב. יבוא היום הלב יפתח והאסימון יפול. כלומר אדם יקלוט מה מבקשים ממנו ולמה זה כל כך חשוב.

ואת הדברים האלה צריכים לשנן לבנים ולבנות, לשנן ענייני אהבה, ולדבר בענייני האהבה בכל המצבים ״בשבתך בביתך, בלכתך בדרך, ובשכבך ובקומך״ – בכל המצבים כולם, לחשוב אהבה. לחשוב וויתור. לחשוב נתינה.

וגם ״קשרתם לאות על ידך״. התפילין על היד על הראש מה כתוב שם? כתוב שם אהבה.

״וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך״ – גם בפתח הבית, השמירה על הבית, המזוזה, כשנכנסים יוצאם מנשקים את המזוזה, מה כתוב שם? אהבה! זה יסוד היהדות.

כל נושאי הקורס

2 מ 3

slot qris