אין הרצון לקבל נקבע בנאצל,אלא ע”י התעוררותו לקבל מכח עצמו.-האור מוציא לאט לאט את הרצל”ק מתוכו.

כללות כל העולמות שבמחשבת הבריאה,נקרא אור א”ס.והכולל של המקבלים אשר שם נקרא מלכות דא”ס.-הן האור והן כל המקבלים שבעולמות מושרשים בא”ס ב”ה.

אע”פ שנצטמצמה רק מבחי”ד,נסתלק האור גם מג’ הבחינות הראשונות.אח”כ חזר והמשיך קו אור מג’ הבחינות הראשונות,ובחי”ד נשארה חלל פנוי.

כל נושאי הקורס